آموزش کمپینگ شکار کوهنوردی بینوکولارز

آموزش تیراندازی با تفنگ بادی بصورت ایستاده

در تیراندازی با تفنگ بادی بصورت ایستاده پاها باندازه عرض شانه باز و پای راست بهمان اندازه بطرف عقب کشیده میشود تا عمود بر پای چپ باشد

بدن باید کمی متمایل به جلو باشد

قنداق تفنگ در گودی شانه ، انگشت سبابه دست راست روی ماشه و انگشت شست روی ضامن قرار می گیرد دست چپ هم روپوش لوله را می گیرد

آموزش تیراندازی با تفنگ

آموزش تیراندازی با تفنگ

دسته بندی ها:   شکار

دیدگاه ها