آموزش کمپینگ شکار کوهنوردی بینوکولارز

آموزش نحوه پرتاب تور ماهیگیری

راهنمای پرتاب تور ماهیگیری

1 – طناب تور  را داخل دست چپمان قرار میدهیم

2 – طناب را بشکل دایره جمع میکنیم تا به تور برسیم

3 – تور را دایره وار و بنحوی جمع میکنیم که بیشتر از 2 بار جمع نشود و انتهای تور باندازه یک متر آزاد باشد

4 – یک قسمت از طناب انتهای تور را گرفته و در زیر آرنج دست چپ قرار داده و دستمان را بشکل افقی نسبت به زمین نگهمیداریم

5 – حدود نیم متر از جلوی تور را بدهنمان میگیریم

6 – با دست راست مابقی تور را جمع کرده و تور را بسمت جلو و کمی رو به بالا پرتاب می کنیم

دسته بندی ها:   ماهیگیری

دیدگاه ها